Inženjerstvo zaštite na radu

Strukovni inženjer zaštite na radu stiče sposobnosti da: stečena znanja i veštine primenjuje u praksi uz permanentno inoviranje, unapređivanje, praćenje i analiziranje problema u radnoj sredini; učestvuje u procesu proizvodnje, njegovoj organizaciji i kontroli sa aspekta zaštite na radu, primenom stečenih stručnih znanje, usvojenih metoda proračuna i razvijenih veština; ovlada metodama, postupcima i procesima identifikcije rizika; samostalno vrši statističku obradu podataka dobijenih tokom analize rizika, da ih formuliše i da na osnovu njih donosi relevantne zaključke; na adekvatan, koncizan i jasan način predstavi rezultate svoga rada; predviđa rešenja i moguće posledica; poznaje osnovne segmente inženjerstva od mikro do makro procesa i ima etički pristup u svim profesionalnim aktivnostima. Da stručnog aspekta učestvuje u budućem razvoju preduzeća, odnosno, organizacije u kojoj je zaposlen. Poseduje sposobnost za timski rad i motivaciju neposrednih saradnika u cilju stimulisanja njihove kreativnosti i stvaralačkih potencijala, kao da svoje inženjersko znanje primenjuje u skladu ne samo sa ekonomskim, već i etičkim, ekološkim i principima održivog razvoja. Razvija kritičko mišljenje i pristup problemima u radnoj sredini; sa razumevanjem učestvuje u implementaciji standarda u oblasti inženjerstva zaštite na radu i razvija sposobnosti i veštine komunikacije i profesionalnu etičnost, kako sa neposrednim saradnicima, tako i sa koleginicama i kolegama, iz šireg okruženja.


Ciljevi studijskog programa:
Kompetencije za upravljanja rizikom primenom metoda i postupaka prethodne analize rizika sistema zaštite na radu; upravljanja projektima i inovacijama u sistemu zaštite na radu; organizovanje i sprovođenje aktivnosti ocenjivanja rizika u radnoj sredini; merenje i kontrolu stanja radne sredine; praćenja rada postrojenja i instalacija pod pritiskom; organizovanja i blagovremenog izveštavanje o aktivnostima na održavanju, implementiranju, dokumentovanju, permanentnom praćenju i kontroli sistema bezbednosti objekata, uređaja i opreme. Znanje i veštine sprovođenja mera bezbednosti i zaštite od buke i vibracije kod transportnih sisteme; zaštite od jonizujućih zračenja; zaštite građevinskih objekata od požara i eksplozija; organizovanja i sprovođenja sistema menadžmenta zaštitom radne sredine; primene osnovnih principa održivog razvoja, kao i ekonomskih principa u zaštiti radne sredine. Razumevanje i poštovanje etičkih pitanja zaštite radne sredine i primene informatičke i komunikacione metodologije.
Prema Dozvoli za rad osnovne strukovne studije Inženjerstva zaštite na radu može se ukupno upisati 30 studenata.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Sociologija 5
2. Matematika 7
3. Engleski jezik 5
4. Opšta i neorganska hemija 7
5. Fizika 7
6. Računari 7
7. Tehnički materijali 7
8. Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva 7
9. Energetska efikasnost 7

Druga godina

10. Zaštita kritične infrastrukture 7
11. Upravljanje rizicima 6
12. Elektrotehnika 1 6
13. Opasne materije 6
Tehnologija vode
14. Transportni sistemi 7
15. Sprečavanje aerozagađenja 7
16. Logistika 7
17. Teorija odlučivanja 7
Poslovni engleski
18. Zaštita životne sredine 7

Treća godina

19. Zaštita od požara i eksplozija 7
20. Zaštita od jonizujućeg zračenja 6
21. Zaštita na radu 8
22. Hemijski akcedenti 6
23. Putevi kontaminacije zemljišta 7
Internet tehnologije
24. Upravljanje čvrstim otpadom 8
Inženjerska etika
25. Bezbednost mašina i opreme 7
26. Stručna praksa 3
27. Završni rad 8