photo

PRIJAVA NA KONKURS

Ukoliko želite da studirate, morate se prijaviti na konkurs. To znači da ste podneli odgovarajuća dokumenta i izvršili odgovarajuće uplate. Na taj način se evidentira koliko je kandidata zainteresovano za koji smer. Prijavljivanjem na konkurs stičete pravo da polažete prijemni ispit i da se, eventualno, upišete.
Potrebno je da donesete: originale ili fotokopije svedočanstva svih razreda srednje škole, original ili fotokopiju diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci), prijavni list (kupićete ga u Školi i popuniti), priznanicu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita.

ŠTA RADITI U SLUČAJU DA NE MOŽETE NABAVITI SVA POTREBNA DOKUMENTA?

Ukoliko imate bilo koji problem oko podnošenja dokumenata, obratite se sekretaru Škole.

KOJE UPLATE TREBA IZVRŠITI?

Prilikom prijave na Konkurs uplaćuje se naknada za polaganje prijemnog ispita. Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000,00 dinara. Uplata se može izvršiti na pošti (na broj žiro računa: 840 - 1275666-71).

MOGU LI SE PREDATI FOTOKOPIJE DOKUMENATA?

Prilikom prijave na konkurs, mogu se predati i overene fotokopije dokumenata. Prilikom upisa, fotokopije se moraju zameniti originalnim dokumentima.

GDE SE PREDAJU DOKUMENTA I VRŠI UPLATA?

Sva dokumenta i priznanice o uplati predaju se Studentskoj službi, na odgovarajućem šalteru, a uplatu možete izvšiti na bilo kom uplatnom mestu.


photo

NIVOI STUDIJA I PRIJEMNI ISPIT

Studije na OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA traju šest semestara (tri godine), a studije na MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA četiri odnosno dva semestra (jednu odnosno dve godine) Posle odbranjenog završnog rada, studenti stiču zvanje strukovnih inženjera odgovarajuće struke.

KO MOŽE DA SE UPIŠE?

Pravo upisa na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE imaju svi kandidati koji imaju završenu srednju školu, u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, bez obzira koje su struke. Pravo upisa na MASTER STRUKOVNE STUDIJE imaju kandidati koji imaju završene osnovne strukovne studije, odnosno specijalističke strukovne studije iz iste oblasti.

KADA MORAM DA SE ODLUČIM ZA SMER NA KOM ĆU STUDIRATI?

Kandidati odmah pri podnošenju dokumenata za prijem na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE moraju da se odluče za koji studijski program konkurišu. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za prijem na MASTER STRUKOVNE STUDIJE odlučuju se za program koji je kompatibilan sa završenim osnovnim, odnosno specijalističkim strukovnim studijama.

KOLIKO STUDENATA SE UPISUJE?

Ukupan broj studenata koji se može upisati na prvu godinu OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA određen je Konkursom koji krajem maja raspisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Ukupan broj studenata koji se upisuje na MASTER STRUKOVNE STUDIJE je 64, a konkurs se raspisuje u oktobru tekuće godine.

ŠTA SE POLAŽE NA PRIJEMNOM ISPITU?

Prijemni ispit se polaže samo za upis na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE. Rangiranje za upis na MASTER STRUKOVNE STUDIJE vrši se prema proseku na osnovnim, odnosno specijalističkim strukovnim studijama i vremenu trajanja studija. Za upis na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE polaže se test opšte - tehničke kulture, za SVE smerove osim za smer Elektrotehnika i računarstvo gde se polaže još i test iz fizike. Zadatke za polaganje testa iz opšte - tehničke kulture, sa prethodnih prijemnih ispita možete pronaći .
Zadatke za polaganje testa iz fizike možete pronaći .


photo

UPIS

Termini upisa određeni su konkursom koji se raspisuju:
Krajem maja za OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE i u oktobru za MASTER STRUKOVNE STUDIJE. Nakon upisa dobijate indeks i nemate obaveza do početka predavanja. Uz indeks dobijate i dva uverenja o studiranju, a formulari se dobijaju uz "komplet za upis " koji se kupuje na skriptarnici škole. Termin početka nastave blagovremeno bude objavljen na zvaničnom web site-u škole.

ŠTA MI JE JOŠ POTREBNO ZA UPIS?

Za upis su vam potrebni ORIGINALI dokumenata. Treba predati:
Originalna svedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi,
Lična karta ili pasoš na uvid,
Izvod iz matične knjige rođenih koji može biti stariji od 6 meseci (ukoliko ga niste predali prilikom prijave na konkurs).
Ako originale niste predali prilikom prijave na konkurs, sada ih morate predati. Ako ste već predali originale dokumenata, to ćete naglasiti prilikom upisa. Osim navedenih dokumenata morate imati i: Uplatnica za troškove upisa, materijalne troškove, troškove osiguranja studenata, rad studentskog parlamenta i druge troškove (svrha plaćanja: upis u prvu godinu, iznos: 6.000,00 dinara),
Upisni materijal (kupuje se u Skriptarnici Škole, košta 1.000,00 dinara i sadrži: fasciklu, 2 ŠV-20 obrasca, 2 uverenja o statusu studenta i indeks), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5 cm) i
Uplatnicu na ime školarine na žiro račun Škole 840 - 1275666-71 za studente koji imaju status SAMOFINANSIRAJUĆEG studenta.

BUDŽET, SAMOFINANSIRANJE ILI STUDIJE UZ RAD?

Kandidati koji steknu uslov za upis u prvu godinu OSNOVNIM STRUKOVNIH STUDIJA mogu se upisati na teret budžeta Republike Srbije (budžet) ili na teret samofinansiranja (sami snose deo troškova školovanja). Po kojem od ova dva osnova će se student upisati zavisi od osvojenog broja bodova (u oba slučaja više od 30 bodova) i položaja na rang listi. Kandidati upisani na teret budžeta ne plaćaju školarinu, imaju prava na smeštaj u studentskom domu i imaju dotiranu ishranu u studentskoj menzi.
Studenti upisani na teret samofinansiranja NEMAJU prava da konkurišu za smeštaj u studentskom domu, a ishranu u studentskoj menzi plaćaju po nešto višim cenama. Student može da se upiše na teret budžeta ako ima ukupno više od 51 bod, a nalazi se na rang listi u okviru broja koji je odobren za finansiranje iz budžeta RS.
Na MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA moguće je studirati isključivo na teretu samofinansiranja.
Na teret samofinansiranja NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA upisuju se kandidati koji su osvojili više od 30 bodova, a na rang listi se nalaze u okviru broja koji je na određenom studijskom programu predviđen za studiranje na teret samofinansiranja. Kandidati koji se upišu na teret samofinansiranja mogu da pređu na teret budžeta naredne školske godine, ukoliko u tekućoj školskoj godini završe sve obaveze i polože ispite čiji je ukupan zbir ESPB bodova jednak ili veći od zakonom propisanog minimalnog broja za finansiranje iz budžeta. Škola organizuje studije uz rad kako bi omogućila studentima koji su zaposleni ili iz drugih razloga nisu u mogućnosti da prate nastavu.
Studije uz rad mogu se organizovati za sve akreditovane studijske programe pod uslovima koji su definisani Pravilnikom o studijama uz rad ili su usvojeni odlukama Nastavno-stručnog veća škole.