Tehnološko inženjerstvo

Strukovni inženjer tehnologije stiče sposobnosti primene znanja i veština u praksi uz stalno inoviranje i unapređivanje, učestvuje u procesu proizvodnje, njegovoj organizaciji i kontroli, primenom stečenih stručnih znanje, usvojenih metoda proračuna i razvijenih veština. Kroz ovo kontinuirano kontroliše i optimalno vodi tehnološki proces u celini, samostalno vrši statističku obradu podataka dobijenih tokom analize sirovina i proizvoda i praćenja proizvodnog procesa i formuliše ih i na osnovu njih donosi relevantne zaključke. Na adekvatan i jasan način predstavlja rezultate svoga rada, primenjuje postojeći dizajn procesa za dobijanje dizajna proizvoda prema zahtevu tržita, poznaje osnovne segmente tehnološkog inženjerstva od segmenta mikro do makro procesa, poznaje hemijsko – tehnološka svojstva sirovina, poluprizvoda, finalnih proizvoda kao i nusproizvoda i otpadaka, da poznaje osnovne faze, postupke i operacije u tehnološkom procesu proizvodnje. Parametre tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet, kvantitet i ekonomičnost proizvodnje u prehrambenoj ili hemijskoj industriji primenjuje u radu. Ima etički pristup u svim profesionalnim aktivnostima; sa stručnog aspekta učestvuje u budućem tehnološkom razvoja preduzeća, poseduje sposobnost za timski rad i motivaciju neposrednih saradnika u cilju stimulisanja njihove kreativnosti i stvaralačkih potencijala i svoje inženjersko znanje primenjuje u skladu ne samo sa ekonomskim, već i etičkim, ekološkim i principima održivog razvoja. Sa razumevanjem učestvuje u implementaciji standarda u oblasti tehnološkog inženjerstva, kako u pogledu postizanja kvaliteta proizvoda, tako i u oblasti prilagođavana postojećih tehnologija propisima o zaštiti životne sredine i kompetentan je da učestvuje u pripremi nove i korišćenju postojeće tehnološke dokumentacije.
Prema Dozvoli za rad osnovne strukovne studije Tehnološkog inženjerstva može se ukupno upisati 150 studenata.

Zaštita životne sredine

Ciljevi studijskog programa:
Sticanje i primena stečenih teoretskih znanja iz oblasti zaštite životne sredine, zagađenja i degradacije, kao i prečišćavanja otpadnih voda, vazduha, zemljišta i smanjenja količine čvrstog otpada, u praksi. Argumentovano formulisanje problema vezanih za zagađenje životne sredine nastale kao posledica industrijske proizvodnje, proizvodnje energije i razvoja ljudskog društva uopšte. Permanentno unapređenje znanja iz sistema integralnog upravljanja zaštitom životne sredine preko identifikovanja zagađujućih materija i energije, i metoda njihovog uklanjanja. Donošenje zaključaka formiranih na bazi informacija o procesima koji se odvijaju u životnoj sredini i vršenje procene mogućeg negativnog uticaja na životnu sredinu i njegovo sprečavanje i/ili smanjenje. Učešće u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanju problema vezanih za zaštitu životne sredine. Pridržavanje zakona, standarda i propisa u oblasti zaštite životne sredine uz poštovanje moralnih i etičkih normi struke.

Nafta i petrohemija

Ciljevi studijskog programa:
Strukovni inženjer tehnologije modula Nafta i Petrohemija znaće: da samostalno, primenom multidisciplinarnog pristupa stečenom znanju, rešava probleme praćenja i vođenja komercijalnih tehnoloških procesa u naftno-petrohemijskoj i industriji polimera, korišćenjem međusobnih veza i uticaja vrste i karakteristika sirovina, i radnih parametara procesnih uređaja na kvalitativna svojstva i mogućnost primene dobijenih proizvoda. Umeće da tumači naftno-petrohemijske prerade primenom koncepta katalitičih tehnologija, da identifikuje, razume i upravlja ključnim parametarima u katalitičkim procesima rafinerijske prerade nafte i petrohemijskoj preradi takođe, i u dobijanju polimera, da se uključe u rad u preduzećima, koja se bave naftom, gasom, petrohemijom i polimerima u širem smislu reči. Umeće uspešno da primenjuje koncept: katalitičkim tehnologijama do „zelene hemije“ u okviru održivog tehnološkog razvoja u cilju izbora najboljeg puta transformacije od nafte, preko proizvoda od nafte i baznih pertohemikalija do polimera i krajnjih proizvoda. Moći će uspešno da sprovodi osnovne mere bezbednosti i zdravlja na radu i rukovanja opasnim materijama u cilju zaštite zaposlenih, imovine preduzeća i zaštite životne sredine.

Farmaceutsko - kozmetičko inženjerstvo

Ciljevi studijskog programa:
Student će po završetku modula moći da samostalno organizuje i kontroliše tehnološke procese u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, unapređuje postojeće i kreira nove proizvode, da primeni međusobne veze svih segmenata tehnološkog procesa, da razvija sposobnosti za samostalni i timski rad. Takođe moći će da razvija sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa kozmetičke i farmaceutske proizvodnje. Posedovaće društveno opravdane i korisne kompetencije u evropskim i svetskim okvirima i znati kako da se pridržava zakona, standarda i propisa farmaceutskih i kozmetičkih tehnologija uz poštovanje moralnih i etičkih normi struke.

Biotehnološko inženjerstvo

Ciljevi studijskog programa:
Sticanje znanja u oblasti: načela dobre proizvođačke prakse u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane uz poštovanje osnovnih principa zaštite životne sredine i održivog razvoja, biotehnoloških principe proizvodnje, osnovnih hemijsko – tehnološka svojstva sirovina, poluprozvoda, finalnih proizvoda kao i nuzproizvoda i otpadnih materija, osnovnih faza, postupaka i operacija u tehnološkom procesu proizvodnje. Sticanje veština primene znanja o parametrima tehnoloških procesa koji utiču na kvalitet i ekonomičnost prehrambene proizvodnje, kao i na zdravstvenu bezbednost gotovog proizvoda, principima rada mašina, aparata i uređaja za proizvodnju prehrambenih proizvoda.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Sociologija 4
2. Matematika 8
3. Engleski jezik 5
4. Fizika 6
5. Opšta i neorganska hemija 8
6. Računari 7
7. Tehnički materijali 8
8. Tehničko crtanje osnovama mašinstva 6
9. Organska hemija 8

Druga godina

10. Termodinamika 6
11. Tehnološke operacije 1 7
12. Analitička hemija 6
13. Zaštita na radu 8
Web dizajn
14. Mikrobiologija 6
Kataliza i katallitičke tehnologije
Mikrobiologija
Mikrobiologija
15. Fizička hemija sa instrumentalnim analizama 7
16. Tehnološke operacije 2 7
17. Preduzetništvo 6
Tehnike merenja i kontrola kvaliteta
18. Tehnologije pekarskih proizvoda 7
Kozmetologija
Tehnologija nafte
Zaštita životne sredine

Treća godina

19. Biotehnologija 4
20. Osnovi hemijske sinteze 7
Obnovljivi izvori energije
Opasne materije
Sekundarne sirovine i reciklaža
21. Trajnost i bezbednost prehrambenih proizvoda 7
Energetska postrojenja
Zaštita od jonizujućeg zračenja
Logistika 6
22. Tehnologija farmaceutskih proizvoda 7
Tehnologija petrohemijskih proizvoda
Hemijski akcedenti
Tehnologija fermentacionih proizvoda 6
23. Tehnologija polimera 5
Lekovite i biljne sirovine
Tehnologija vode 4
Osnovi tehnologije animalnih proizvoda 7
24. Energetska efikasnost 7
Putevi kontaminacije zemljišta
25. Upravljanje čvrstim otpadom 7
Inženjerska etika
26. Sprečavanje aerozagađenja 6
Farmakološki aktivne supstance
Tehnologije ekstraktivnih proizvoda
Bezbednost mašina i opreme 7
27. Stručna praksa 3
28. Završni rad 8