Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu ima zaposlenih trideset i osam nastavnika i saradnika, a od toga dvadesetdevet zaposlenih sa titulom doktora nauka i sedam saradnika u zvanjima asistenata i saradnika u nastavi.
avatar

Rođen je u Hasanbegovcima kod Glamoča, Bosna i Hercegovina. Završio je gimnaziju, Tehnički fakultet u Zrenjaninu na kojem je i magistrirao. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.Radio je na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Sektoru za razvoj NIS-Naftne industrije Srbije, Fizičkom fakultetu u Beogradu, Fakultetu za strateški i operativni menadžment u Beogradu. Autor je više naučno-stručnih radova i razvojnih projekata za industriju. Bio je mentor za veliki broj diplomskih i završnih radova.

dr Mile Lovre,
profesor strukovnih studija

DIREKTOR ŠKOLE

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

Miodrag Kovačević je rođen u Šekovićima, Republika BiH, 13. juna 1971. godine. Stekao je zvanje inženjer za procesno mašinstvo 1996. godine na Višoj tehničkoj školi u Zrenjaninu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu 1999. godine. Specijalistički rad i magistarsku tezu je na istom fakultetu odbranio 2006. godine. Osnovne akademske studije sa zvanjem diplomirani inženjer informacionih tehnologija završio je 2012. godine. Master akademske studije na studijskom programu Informatika i tehnika u obrazovanju završio je 2014. godine. Zvanje doktora tehničkih nauka je stekao 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu). Zaposlen je u preduzeću „Plinska tehnika“ u Zrenjaninu od 1994 – 1998. godine kao direktor proizvodnje. U periodu od 1998 – 2003. godine obavlјa poslove zamenika direktora u preduzeću „Mikoterm“ d.o.o. iz Lazareva. Od 2007. godine do 2017. godine zaposlen je u više Osnovnih škola u opštinama Sečanj i Zrenjanin. U periodu od 2019. do 2020. godine obavlјao poslove vršioca dužnosti direktora Srednje polјoprivredne škole u Zrenjaninu. Trenutno je zaposlen kao profesor strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu gde obavlјa funkciju pomoćnika direktora za nastavu.

dr Miodrag Kovačević,
profesor strukovnih studija

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

Lazo Manojlović je rođen u Vranju 30. aprila 1972. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistarsku tezu je na istom fakultetu odbranio 2003. godine. Zvanje doktora tehničkih nauka je stekao 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Bio je zaposlen na Institutu Mihailo Pupin u Beogradu u periodu od 1997. do 1998. godine. Od 1998. do 2002. godine bio je zaposlen na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu. U periodu od 2002. do 2003. godine bio je u zaposlen u kompaniji Pupin Telecom DATACOM, Beograd. Od 2003. do 2005. godine bio je angažovan na Tehničkom univerzitetu u. U periodu od 2005. do 2008. godine bio je zaposlen u kompaniji Integrated Microsistems Austria GmbH iz Viner Nojštata, Austrija. Tokom perioda od 2008. do 2010. godine bio je u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije. Trenutno je zaposlen kao profesor strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi strukovnh studija u Zrenjaninu.

dr Lazo Manojlović,
profesor strukovnih studija

POMOĆNIK DIREKTORA ZA RAZVOJ I SARADNJU

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

dr Božo Jožef,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Diplomirala (2000.), magistrirala (2004.) i doktorirala (2009.) na Fizičkom fakultetu (Beograd). Oblast istrazivanja fizika visokih energija, angažovana na ATLAS eksperimentu u CERNu. Imala dve postdoc pozicije u Italiji. Radila na Institutu za fiziku u Beogradu. Obajvila preko 100 radova u vrhunskim međunarodnim, istaknutim međunarodnim i međunarodnim časopisima sa indeksom citiranosti preko 100 (SPIRES-HEP baza). Predaje fiziku, termodinamiku, zaštitu od jonizujućeg zračenja i električna merenja fizickih veličina.

dr Iris Borjanović,
profesor strukovnih studija

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

dr Milana Drašković,
profesor strukovnih studija

ŠEF KATEDRE ZA TEHNOLOGIJE
I ZAŠTITU NA RADU

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

dr Željko Eremić,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

dr Danijela Jašin,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

2016 g. Doktor tehničkih nauka, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin. 2004 g. Magistar tehničkih nauka, Tehnički fakultet, Mihajlo Pupin Zrenjanin. 1996 g. Diplomirani mašinski inženjer, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Mašinski odsek, Proizvodno mašinstvo. 2019-2020 g. IWE specijalizacija, Institut za varilstvo Ljubljana, Slovenija. 2015 g. VT2 Sertifikat za vizuelno dimenzionalno ispitivanje zavarenih spojeva, otkovaka, odlivaka, mašinskih proizvoda, cevi i posuda pod pritiskom, Institut za varilstvo Ljubljana, Slovenija.

dr Dušan Jovanić, IWE
profesor strukovnih studija

ŠEF KATEDRE ZA MAŠINSTVO, ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Kao asistent počinje da radi na VTŠSS u ZR oktobra 2010. Izbor u zvanje predavača a kasnije i profesora strukovnih studija stiče 2016. Osnovne akademske - master studije završava na FTN-u u Novom Sadu iz oblasti Zaštite životne sredine i zaštite na radu. Doktorat pod nazivom “Model procene kvaliteta podzemne vode sa povećanim sadržajem arsena primenom fazi logike” brani 2015. godine na matičnom FTN-u.Od 2010. učestvuje na naučnim konferencijama i ima objavljenih 25 radova, kao autor i koautor.

dr Jelena Kiurski - Milošević,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnolgije i zaštitu na radu

avatar

dr Vojin Kerleta,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Diplomirala je i magistrirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu na smeru Vazduhoplovstvo, uža naučna oblast Čvrstoća materijala. Zvanje doktora nauka stekla je na Univerzitetu u Beogradu na Odseku za multidisciplinarne studije iz oblasti Računska mehanika i inženjerstvo materijala. 2012. godine stekla je zvanje međunarodnog inženjera za zavarivanje (IWE). Od 1995 zaposlena na VTŠSS, prvo kao asistent, zatim predavač, viši predavač i profesor strukovnih studija. Za to vreme angažovana je na predmetima: Mehanika 1, Mehanika 2, Tehnički materijali, Otpornost materijala, Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Mašinski elementi, Ispitivanje materijala i konstrukcija, Merenje i kontrola.

dr Ljubica Lazić - Vulićević,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Tehnološki fakultet smer prehrambeno inženjerstvo, u Novom Sadu upisala je 1989. godine, a diplomirala je 1995. godine. Diplomski rad sa nazivom "Prilagođavanje sastava dodataka kvalitetu brašna" radila je na predmetu Tehnologija prerade brašna kog prof. dr Gavre Kaluđerski. Magistarske studije upisala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, naučna disciplina: Tehnologija ugljenohidratne hrane. Sve ispite predviđene nastavnim planom i programom položila sa prosečnom ocenom 9,50 a magistarski rad pod nazivom "Uticaj lokaliteta gajenja sa sadržaj teških metala u pšenici" rađen pod mentorstvom prof. dr Nade Filipović na Katedri za tehnologije ugljenohidratne hrane. Rad je odbranila 01.12.2008. god. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj blizine frekventnih saobraćajnica na sadržaj toksičnih elemenata u zemljištu i pšenici" rađen pod mentorstvom prof. dr Nade Filipović na Katedri za tehnologije ugljenohidratne hrane Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, odbranila 26.9.2014.

dr Gordana Ludajić,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnolgije i zaštitu na radu

avatar

Od 2000. godine zaposlen u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu. 2012. godine odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ Beograd. 2013. godine u VTŠSS u Zrenjaninu izabran u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Računarsko inženjerstvo. Objavio više desetina radova u časopisima, na međunarodnim skupovima i skupovima nacionalnog značaja. Koautor i jednog novog tehničkog rešenja.

dr Dušan Malić,
profesor strukovnih studija

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

dr Marija Matotek - Anđelić,
profesor strukovnih studija

ŠEF KATEDRE ZA OPŠTE PREDMETE I MENADŽMENT

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

Diplomirani inženjer naftno-petrohemijskih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, 1999. Magistar naftno-petrohemijskih tehnologija Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2005. Doktor tehničkih nauka (naučna oblast Hemijsko inženjerstvo), Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2007. Izbor u zvanje Profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Hemijska tehnologija, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 2008.

dr Matilda Lazić,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnolgije i zaštitu na radu

avatar

Smiljana Mirkov je rođena 1963. godine u Kikindi. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temi „Pojam elite u sociološkoj teoriji“ i dobila titulu Magistar pravnih nauka. Doktorirala je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na temi„Društvene promene i inženjerska profesija“ i stekla akademski naziv Doktor tehničkih nauka za užu naučnu oblast Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Od 1988. do 1998. godine radila je u zvanju asistenta na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a od 1998. godine je u zvanju višeg predavača, pa potom profesora zaposlena na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu gde realizuje nastavu iz predmeta: Sociologija, Inženjerska etika, Organizacino ponašanje i Upravljanje u vanrednim situacijama. Oblasti istraživačkog rada Smiljane Mirkov su: sociologija mladih, sociologija profesije i sociologija preduzetništva. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 6 naučnih monografija i preko 80 radova publikovanih u naučnim časopisima ili u zbornicima sa naučnih konferencija.

dr Smiljana Mirkov,
profesor strukovnih studija

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

Doktorirao na FTN u Novom Sadu, oblast: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Od 1998. zaposlen na VTŠSS u Zrenjaninu. Nastavni predmeti: Teorija sistema, Preduzetništvo, Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Publikovao je više od 70 naučno-stručnih radova, 4 udžbenika, 2 praktikuma i više didaktičkih materijala. Najznačajniji projekti: CIRTT i Preduzetnički Baby Boom. Pokretač je naučno-stručnog skupa “Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment”. Govori, čita i piše: srpski, engleski i mađarski.

  • Više detalja na

dr Robert Molnar,
profesor strukovnih studija

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

Zvanje diplomiranog inženjera tehnologije stekla je na Tehnološkom fauultetu u Novom Sadu. Magistarski rad iz oblasti mikrobiologija hrane, kao i doktorsku disertaciju iz oblasti farmaceutskog inženjerstva odbranila je na istom fakultetu. Bavila se istraživanjima uticaja mlečnokiselih bakterija na sadržaj mikotoksina. Drugi deo istraživanja se odnosio na ekstrakciju lekovitog bilja i ispitivanju uticaja dobijenih ekstrakata u smislu antioksidativnog i antimikrobnog dejstva, sa primenom u prehrambenoj industriji.

dr Vesna Nađalin,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnolgije i zaštitu na radu

avatar

Rođena 30.maja 1970.god u Zrenjaninu. Udata, jedno dete. Diplomirala na osnovnim studijama i stekla zvanje diplomirani hemičar. Magistrirala i doktorirala zaštitu životne sredine. Nakod diplomiranja radila četiri godine u Tehnolosko ekoloskom centru u Zrenjaninu. Nakon toga živi i radi u Kanad i vraća se 2008.godine. Zaposlena od 2010. godine u Visokoj tehnickoj skoli u Zrenjaninu kao profesor strukovnih studija.

dr Tatjana Nikolin,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

dr Aleksandar Rajić,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Rođen 3.9.1958 u Lučanima gde je završio prva dva razreda osnovne škole. Ostalih 6 razreda osnovne škole i 4 razreda gimnazije završio u Beogradu. Mašinski fakultet u Beogradu na smeru za Automatsko Upravljanje završio 1982. Na istom fakultetu i istom smeru završio Magistarske studije 1987, a zatim 1999 odbranio Doktorsku Disertaciju. Radio više godina u Institutu Kirilo Savić i u masinškoj industriji Ivo Lola Ribar. Zadnjih 20 godina zaposlen na VTŠSS Zrenjanin u zvanju profesora. Oblast naučnog rada je skoncentrisana na probleme procesne industrije i automatskog upravljanja.

dr Duško Salemović,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek, Institut za mehanizaciju, 1982., dipl. maš. ing. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, magistar mašinstva, Mašinski odsek, 2002. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, doktor tehničkih nauka, 2014. Stručni ispit za investicionu izgradnju, Privredna komora Srbije, Beograd. 1989. Stručni ispit za rad na spoljno-trgovinskim poslovima, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad. 1990. Stručno usavršavanje iz oblasti mašinstva na Švajcarskim državnim železnicama SBB, SIZ za naučni rad Vojvodine, Novi Sad, 1991.

dr Milenko Stašević,
profesor strukovnih studija

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

dr Aleksandra Šućurović,
profesor strukovnih studija

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Autor više programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Savetnik-spoljnji saradnik za predmet Matematika pri Školskoj upravi Zrenjanin, spolјni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i član stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika u osnovnoj i srednjoj školi za predmet Matematika pri Nacionalniom prosvetnom savetu Republike Srbije. Posvećena je radu sa studentima i učenicima, stalnom unapređenju nastave matematike i popularisanju matematike kao nauke.

dr Tanja Sekulić,
viši predavač

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

Završila studije engleskog i francuskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a magistarske studije na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Prevodila stručne radove iz oblasti informatike, tehnologije, sociologije i mašinstva objavljene u zbornicima radova na naučnim i stručnim skupovima i u časopisima. Učestvovala u nekoliko međunarodnih projekata kao prevodilac, ispitivač i kontakt osoba. Sudski prevodilac za engleski i francuski jezik. Radi u VTŠSSZR od 1998 (saradnik, nastavnik, predavač, dve godine kao pomoćnik direktora za kvalitet).

mr Olga Deretić,
predavač

Katedra za opšte predmete i menadžment

avatar

mr Spasoje Erić,
predavač

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Mr Jelena Kovačević je diplomirala i magistrirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u izvođenju nastave u oblasti tekstilnog inženjerstva i oblasti hemijskih nauka.

mr Jelena Kovačević,
predavač

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Diplomirala na Katedri za vazduhoplovstvo, Mašinskog fakulteta Beograd. Doktorirala na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. Predaje Hidrauliku i pneumatiku, Nove proizvodne tehnologije, Hibridne motore i vozila i Klipne i turbomašine. Koautor više naučnih i stručnih radova, Zbirke zadataka iz otpornosti materijala i Priručnika za hidrauliku i pneumatiku namenjenih studentima strukovnih studija kao i univerzitetskog udžbenika.

dr Valentina Mladenović,
predavač

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

dr Milada Novaković,
predavač

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, gde je završio i master i doktorske studije. Radio 20 godina u gumarskoj industriji i industriji poliester smola. Bavi se istraživanjima u oblasti prerade gume, prenosa toplote, tehnologije sušenja, primene računarskih simulacija u mehanici fluida (računarskom dinamikom fluida) i primenom mikrosenzora u obrazovne svrhe.

dr Dragan Halas,
predavač

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu


avatar

Branislav Leleš je zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede smera ''Uređenje voda'' stekao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a na istom fakultetu na smeru "Zaštita životne sredine" odbranio je i magistarsku tezu. Doktorsku disertaciju odbranio je pri Centru za održivi razvoj i životnu sredinu, u okviru Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) u Novom Sadu i stekao zvanje doktora interdisciplinarnih nauka iz oblasti "Zaštita životne sredine i održivi razvoj". Iz oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja i vodoprivrede objavio je dvadeset pet naučnih i stručnih radova. Autor je dva projekta i koautor jedne naučno-istraživačke studije.

dr Branislav Leleš,
asistent sa doktoratom

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Student doktorskih studija upisana u oktobru 2017 na smeru: Računarstvo i automatika, trenutno na 3-oj godini studija) Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Univerzitet u Novom sadu, Srbija Magistarske studije - Magistar tehničkih nauka (2-godišnje studije) Naučna oblast:Informatika Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Univerzitet u Novom Sadu, Srbija Magistarska teza: " Koncept analitičkih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima" Osnovne studije – Profesor informatike (4-godišnje studije), prosek ocena 8.94 Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. “Cisco F-email” projekat, dobijena Cisco stipendija, Cisco Networking Academy of Computer Center na Elektrotehničkom fakultetu , Beograd, Srbija. Od 2018. godine radi na VTŠSS u Zrenjaninu, a prethodno radno iskustvo ima u oblasti software developmenta i software testinga.

mr Ninoslava Tihi,
asistent

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Srednja škola: Medicinska škola Zrenjanin, medicinska sestra-tehničar, 2008-2012
Osnovne akademske studije: Osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, smer diplomirani hemičar, 2012-2016
Master akadmeske studje: Master akademske studije (modul Analitička hemija) na Prirodno-matematičkom fakultetu, 2016-2017
Doktorske akademske studije: Doktorske akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, 2019-
Autor je i koautor naučnih radova iz polja hemije.

Nataša Zec, M.Sc.
asistent

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Master inženjer mašinstva sa iskustvom u automobilskoj industriji i nekoliko istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pored toga, autor je i koautor preko trideset naučnih i stručnih radova objavljenih, kako na međunarodnim i domaćim konferencijama, tako i u stručnim časopisima. Tehničke kompetencije: CAD/CAM/CAE sistemi (CATIA, SolidWorks, CreoParametric, AutoCAD, Mimics), CNC, Strukturna optimizacija proizvoda, DFMA, MATLAB, Veštačka inteligencija i Reverzni inženjering.

Goran Jovičić, M.Sc.
asistent

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo

avatar

Jelena Cerović je rođena 1994. godine u Zrenjaninu. Osnovne i master akademske studije hemije završila je na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Kao student doktorskih akademskih studija od 2019. godine je zaposlena kao asistent na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija gde je kao asistent angažovana na vežbama koje se realizuju na Osnovnim (4 predmeta) i master strukovnim studijama (3 predmeta) na studijskim programima: tehnološko inženjerstvo, inženjerstvo zaštite na radu, MSS tehnološko inženjerstvo i MSS mašinsko inženjerstvo.

Jelena Cerović, M.Sc.
asistent

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Srednja škola: Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin, 2012-2016
Osnovne strukovne studije: Osnovne strukovne studije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, Studijski program: Tehnološko inženjerstvo, Modul: Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, 2016-2019
Master strukovne studje: Master strukovne studije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, Studijski program: Tehnološko inženjerstvo, 2019-

Renata Siveri,
strukovni inženjer tehnologije
saradnik u nastavi

Katedra za tehnologije i zaštitu na radu

avatar

Strukovni inženjer mašinstva, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
Student master strukovnih studija mašinskog inženjerstva u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu
Student master strukovnih studija elektrotehničkog inženjerstva u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu
U Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu zaposlen od januara 2020. kao saradnik na Katedri za mašinstvo elektrotehniku i računarske tehnologije.

Damir Nemet,
strukovni inženjer elektrotehnike
i računarstva
saradnik u nastavi

Katedra za mašinstvo, elektrotehniku i računarstvo