Inženjerski menadžment u kriznim uslovima

Strukovni inženjer menadžmenta, u oblasti inženjerski menadžment u kriznim uslovima, stiče sposobnosti da stečena znanja i veštine primeni u praksi i stalno ih inovira, da organizuje i kontroliše, kako delove, tako i celokupni proces postupanja u kriznim uslovima, da samostalno vrši (statističku) obradu podataka, da ih analizira dobijene rezultate i da na osnovu toga donosi relevantne zaključke i odluke, da na odgovarajući način napiše i prezentuje rezultate rada, da vešto i efikasno komunicira sa kolegama u organizaciji i izvan nje, da kompetentno učestvuje u donošenju odluka koje određuju smer postupanja u kriznim uslovima, da saradnički i proaktivno deluje u timu, da motiviše svoje saradnike i da stalno stimuliše razvoj njihovih kreativnih i stvaralačkih potencijala, da svoje inženjersko znanje primenjuje vodeći računa ne samo o ekonomskoj efikasnosti preduzeća i organizacija u kojima radi, već i o etičkim i ekološkim posledicama te primene, da ekonomično koristi prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja.


Ciljevi studijskog programa:
Strukovni inženjer menadžmenta, u oblasti inženjerski menadžment u kriznim uslovima znaće: prirodu geneze, tipove i karakteristike kriza, rizika i vanrednih situacija; da razume krizu, rizik i donese adekvatnu odluku; da izvrši analizu i ocenu krize, rizika i vanredne situacije; da usvoji metodologiju za upravljanje rizicima; da primenjuje metode, tehnike i alate u analizi, kontroli, monitoringu i evaluaciji rizika; da razume krizu kao proces; da prati stanje procesa poslovanja u uslovima krize i rizika. Steći će znanje da izrađuje plan za prevenciju vanrednih situacija i postupanje u takvim situacijama i davrši nadzor nad primenom mera u uslovima krize, rizika i vanrednih situacija. Biće kompetentan da sinhronizuje poslove i aktivnosti u proceni rizika i vanrednih situacija, i za saradnji sa medijima u kriznim uslovima.
Prema Dozvoli za rad osnovne strukovne studije Inženjerskog menadžmenta u kriznim uslovima može se ukupno upisati 60 studenata.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Sociologija 4
2. Matematika 8
3. Engleski jezik 5
4. Fizika 8
5. Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom 7
6. Računari 6
7. Poslovni engleski 7
8. Osnovi menadžmenta 8
9. Zaštita životne sredine 7

Druga godina

10. Teorija sistema 8
11. Upravljanje rizicima 6
12. Osnovi ekonomije 6
13. Sekundarne sirovine i reciklaža 8
Zaštita od požara i eksplozija
14. Uvod u krizni menadžment 6
15. Preduzetništvo 6
16. Logistika 6
17. Inženjerski softveri 6
Teorija odlučivanja
18. Upravljanje u vanrednim situacijama 6

Treća godina

19. Strategijski menadžment 5
20. Zaštita kritične infrastrukture 6
21. Opasne materije 5
22. Bezbednost informacionih sistema 6
23. Hemijski akcedenti 6
Zaštita od jonizujućeg zračenja
24. Bezbednost mašina i opreme 7
Inženjerska etika
25. Upravljanje čvrstim otpadom 7
Putevi kontaminacije i zaštita zemljišta
26. Sprečavanje aerozagađenja 7
27. Stručna praksa 3
28. Završni rad 8