Elektrotehnika i računarstvo

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva stiče sposobnosti: da stečena znanja i veštine primenjuje u praksi uz permanentno inoviranje i unapređivanje; da učestvuje u procesu proizvodnje, njegovoj organizaciji i kontroli, primenom stečenih stručnih znanje, usvojenih metoda proračuna i razvijenih veština; da samostalno vrši statističku obradu podataka dobijenih tehnikom merenja, da ih formuliše i da na osnovu njih donosi relevantne zaključke i odluke; da na adekvatan i jasan način predstavi rezultate svoga rada; da primenjuje postojeći dizajn procesa za dobijanje dizajna proizvoda prema zahtevu tržišta; da ima etički pristup u svim profesionalnim aktivnostima; da sa stručnog aspekta učestvuje u budućem tehničko-tehnološkom razvoja preduzeća; da poseduje sposobnost za timski rad i motivaciju neposrednih saradnika u cilju stimulisanja njihove kreativnosti i stvaralačkih potencijala. Svoje inženjersko znanje moći će da primenjuje u skladu ne samo sa ekonomskim, već i etičkim, ekološkim i principima održivog razvoja i da sa razumevanjem učestvuje u implementaciji standarda u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, kako u pogledu postizanja kvaliteta proizvoda, tako i u oblasti prilagođavana postojećih tehnologija propisima o zaštiti životne sredine. Kompetentan je da učestvuje u pripremi nove i korišćenju postojeće tehničke dokumentacije.


Ciljevi studijskog programa:
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva znaće: da definiše, uspostavi i održava informacioni sistem u preduzeću; da osmisli, razvije i održava WEB prezentaciju preduzeća; da razvije interne IT standarde koje će preduzeće koristiti u poslovnoj komunikaciji; da umreži sve korisnike u preduzeću, kako bi oni brzo i efikasno komunicirali primenjujući informacione tehnologije; da znanja iz tehnika programiranja stavi u službu efikasnog poslovanja; da primenjuje informatičke alate u procesima kontrole kvaliteta proizvodnje. Naučiće da primenjuje načela dobre prakse u projektovanju i izradi elektronskih kola, analizira rad i održava mikrokontrolerske sisteme u konkretnim upravljačkim sistemima, izvrši izbor odgovarajućih senzorskih i aktuatorskih sistema u tehničko-tehnološkim postrojenjima uz poštovanje osnovnih principa zaštite životne sredine i održivog razvoja, da ovlada tehnikama anlize i projektovanja sistema automatskog upravljanja. Biće osposobljen za komunikaciju sa inspekcijskim stručnim službama i primena principa održivog industrijskog razvoja.
Prema Dozvoli za rad osnovne strukovne studije Elektrotehnike i računarstva može se ukupno upisati 40 studenata.

Spisak predmeta

R. br. Predmet ESPB

Prva godina

1. Sociologija 5
2. Matematika 7
3. Engleski jezik 5
4. Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom 7
5. Fizika 7
6. Računari 5
7. Tehnički materijali 8
8. Tehnike programiranja 8
9. Električna merenja fizičkih veličina 8

Druga godina

10. Elektrotehnika 6
11. Operativni sistemi 6
12. Osnove elektronike 7
13. Računarske mreže 7
Teorija sistema
14. Automatsko upravljanje 6
15. Impulsna elektronika 7
16. Transformatori i električne mašine 7
17. Preduzetništvo 7
Inženjerski softveri
18. Energetska elektronika 7

Treća godina

19. Procesori i miktrokontroleri 7
20. Digitalni sistemi 7
21. Objektno orijentisano programiranje 7
22. Web dizajn 7
Obnovljivi izvori energije
23. Električne instalacije i osvetljenje 7
24. Internet tehnologije 7
25. Mehatronika 7
Programiranje CNC mašina
26. Stručna praksa 3
27. Završni rad 8